เรื่องของเรา

เลือกForums

คนจีนปั้นซั้นขัก คือคนพื้นเมืองเป็นคนท้องถิ่นที่มีถิ่นฐานอยู่ใน ทองคังอำเภอฟุ้งสุ่น เกียดหยอง เกียดซิ หวยฟุ้ง

วองหลอ ผู่นิ่ง เฉวหย่อง และอีกสิบกว่าอำเภอในเขตแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง

มีภาษาพูด-เขียน ปั้นซั้นขักของตนเอง มาเป็นเวลานับพันปีมีถิ่นฐานที่อยู่ - ที่เกิด มั่นคงมาหลายอายุคน

และเป็นคนจีนชนกลุ่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งของประเทศจีน ไม่ได้แตกแยกมาจากใคร ไม่ใช่คนเร่ร่อน พเนจร
 

หรือ อพยพมาจากถิ่นฐานใด และไม่ได้เป็นแขกผู้มาเยือน ปั้นซั้นขักมีที่อยู่และถิ่นฐานที่แน่นอน
 

ในประเทศไทย คนปั้นซั้นขักที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นส่วนมากจะมาจากอำเภอฟุ้งซุ่นมากที่สุด

และได้รวมกลุ่มก่อตั้งสมาคมขึ้นมา  เมื่อปี 2503 เพื่อพบปะ สังสรรค์ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน  คือ

สมาคมฮงสุน (ฟุ้งสุ่น) แห่งประเทศไทย 50 ชอย สะพานคู่ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  โทร 02-679-9988 เมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา
 

ส่วนในภาคใต้ของประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ คนปั้นซั้นขักที่เป็นคนปั้นซั้นขักที่มาจากประเทศจีน ในอำเภอฟุ้งซุ่น

เกียดหยอง เกียดซี ห้อยฟุ้ง วุ้ยหรอย ผูหนึง เฉาหย่อง และอีกหลายอำเภอ ได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมเมื่อ30กว่าปี

ขึ้นมาอีกหนึ่งสมาคม เพื่อพบปะสังสรรค์ เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนปั้นซั้นขักทุกคน สมาคมที่ตั้งขึ้นมาคือ

สมาคมปั้นซั้นขักแห่งประเทศไทย 33/9 ถนนหอยมุกข์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โทร 074-244456 074-356403
 

สมาคมฮงสุน(ฟุ้งสุ่น)แห่งประเทศไทยและสมาคมปั้นซั้นขักแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประจำปีขึ้นมาทุกๆปีเพื่อพบปะ

สังสรรค์และมอบรางวัลการศึกษาให้กับลูก หลาน ของสมาชิกคนปั้นซั้นขักทุกคน เป็นประจำทุกๆปี

สมาชิกท่านใด ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่สมาคม ในเวลาทำการ

บันทึกโดย สรภูม